Salveo Poland Sp. z o.o.
ul. Kołobrzeska 12, 02-923 Warszawa
Tel: +48 22 121 13 05
office-pol@salveo-pharma.com


Regulamin serwisu

Regulamin serwisu www.silicol.pl

§1

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego ISLA, znajdującego się pod adresem internetowym www.silicol.pl (dalej: Portal), oraz zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu, polegających na udostępnianiu określonych celem działania Portalu treści i materiałów (dalej: Usługi), za pośrednictwem infrastruktury teleinformatycznej.

Właścicielem Portalu, jego administratorem oraz usługodawcą jest: Salveo Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cypryjska 2A, 02-761 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 000417432, NIP 7792404483, REGON 302062929 (dalej: Usługodawca).

Użytkownikiem usług świadczonych za pośrednictwem Portalu jest każda osoba korzystająca z informacji zawartych w Portalu (dalej: Użytkownik). Użytkownikami mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego. Osoby niepełnoletnie mogą zostać użytkownikiem Portalu pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody rodziców lub prawnych opiekunów osoby niepełnoletniej. Na żądanie Usługodawcy osoby niepełnoletnie zobowiązane są przedstawić zgodę rodziców lub opiekunów na piśmie. Warunkiem skorzystania z Usług jest uprzednie zapoznanie się z niniejszym regulaminem. Każdorazowo korzystając z Usług Użytkownik potwierdza, że akceptuje warunki przewidziane w niniejszym regulaminie.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi następuje na zasadach opisanych w Polityce Prywatności strony www.silicol.pl.

§ 2

Portal ma na celu przedstawienie informacji o produkcie silicol®gel, a także umożliwienie zapoznania się z właściwościami produktu poprzez dostarczenie użytkownikowi Portalu bezpłatnej próbki produktu.

Korzystanie z Portalu oraz Usług jest dobrowolne i bezpłatne.

Bezpłatną próbkę produktu silicol®gel mogą otrzymać wyłącznie osoby pełnoletnie, które wypełniły na stronie www.silicol.pl formularz zamówienia wskazując swoje prawdziwe imię i nazwisko, adres oraz adres e-mail. Zamówienie bezpłatnej próbki wymaga złożenia oświadczenia, że osoba, która zamawia bezpłatną próbkę produktu ukończyła 18 lat, a podane dane są prawdziwe. W celu otrzymania bezpłatnej próbki produktu Użytkownik musi wskazać adres w Polsce, na który próbka ma zostać dostarczona. Wskazanie adresu w innym państwie niż Polska lub adresu niepełnego uniemożliwi nam dostarczenie bezpłatnej próbki produktu. Użytkownik może zamówić wyłącznie jedną bezpłatną próbkę produktu.

Dostarczona Użytkownikowi bezpłatna próbka produktu silicol®gel może zostać użyta wyłącznie na potrzeby własne Użytkownika, który próbkę zamówił w celu sprawdzenia właściwości i działania produktu. Użytkownik nie jest uprawniony do oferowania czy sprzedawania bezpłatnej próbki produktu innym osobom.

Usługodawca będzie starał się dostarczyć bezpłatne próbki produktu wszystkim Użytkownikom, którzy złożyli zamówienie. Jednakże Usługodawca w żadnym wypadku nie jest zobowiązany do dostarczenia Użytkownikowi zamówionej próbki produktu i nie jest zobowiązany do wskazania przyczyn niedostarczenia bezpłatnej próbki produktu.

Użytkownik może podzielić się swoją opinią dotyczącą stosowania produktu silicol®gel, przesyłając tę opinię pocztą elektroniczną na adres silicol@salveo-pharma.com. Przesłanie opinii jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na opublikowanie tej opinii wraz z imieniem lub pseudonimem Użytkownika na portalu www.silicol.pl. W ramach podziękowania za przesłanie opinii Użytkownik może otrzymać na wskazany adres e-mail dodatkowe materiały informacyjne. Przesyłając opinię Użytkownik wyraża również zgodę na otrzymanie tych dodatkowych materiałów informacyjnych.

W celu zamówienia i dostarczenia bezpłatnej próbki silicol®gel, a także otrzymania ewentualnego podarunku w związku z przesłaniem opinii Użytkownika dotyczącej silicol®gel Użytkownik wyraża również zgodę na podanie swojego imienia i nazwiska, adresu dostawy, adresu e-mail oraz oświadcza, że ukończył 18 lat, a podane dane osobowe są prawdziwe. Przesłanie przez Użytkownika opinii o silicol®gel jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie tej opinii wraz z imieniem lub pseudonimem podanym przez Użytkownika w serwisie internetowym www.silicol.pl.

Użytkownik może w każdym momencie zaprzestać korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę. Treści zawarte w Portalu nie stanowią porady o charakterze medycznym, nie mogą być traktowane jako forma doradztwa, rekomendacji lub konsultacji oraz nie zastępują wizyty lekarskiej.

Informacje ujęte w Portalu nie zastępują badań lub porady lekarskiej przeprowadzonych przez odpowiednio wykwalifikowane podmioty jak również nie stanowią jakiejkolwiek formy diagnozy lub zaleceń dotyczących leczenia, a mają jedynie charakter informacyjny. Informacje na temat określonych produktów, badań czy zabiegów nie stanowią zalecenia do ich zastosowania, zaś przywołanie opinii lekarza lub specjalisty nie stanowi zalecenia do postępowania zgodnie z tą opinią. Jakakolwiek informacja dotycząca produktów znajdujących się w zasobach Portalu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa cywilnego.

§ 3

Użytkownik korzystając z Usług zobowiązuje się do:

  1.   przestrzegania porządku prawnego, zasad współżycia społecznego oraz korzystania
        z usług z poszanowaniem praw innych Użytkowników oraz osób trzecich,
  2.   przestrzegania zasad niniejszego regulaminu,
  3.   używania udostępnionych usług i narządzi dostępnych w serwisie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,
  4.   poszanowania polskiego prawa, zasad etykiety oraz dóbr osobistych innych Użytkowników,
  5.   stosowania technik i urządzeń niezakłócających pracy infrastruktury informatycznej Usługodawcy,
  6.   niepodejmowania innych działań niezgodnych z przeznaczeniem Portalu,
  7.   nierozpowszechniania w Portalu treści o charakterze reklamowym, politycznym, obraźliwym, o charakterze                    pornograficznym, sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami,
  8.   korzystania z treści zawartych na Portalu z poszanowaniem praw autorskich zgodnie z § 5 niniejszego         regulaminu,
  9.   powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
10.   podania własnych i prawdziwych danych osobowych (imię i nazwisko, adres, adres e-mail) w celu dostarczenia          bezpłatnej próbki silicol®gel.

§ 4

Prawidłowe korzystanie z Portalu oraz Usług wymaga:

  1.   korzystania przez Użytkownika z podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC lub podobnego,
  2.   w przypadku komputerów PC – używania systemu operacyjnego Microsoft Windows wersji XP lub nowszej,
        bądź Mac OS X, z zainstalowaną przeglądarką Microsoft Internet Explorer 9.0 lub nowszą, bądź Google Chrome         28 lub nowszą bądź Mozilla Firefox 22 lub nowszą bądź Safari 3 lub nowszą;
  3.   włączenia JavaScript w przeglądarce internetowej;
  4.   w przypadku urządzeń mobilnych – korzystania z urządzenia mobilnego wyposażonego w jeden z następujących
        systemów operacyjnych:
        – Chrome 43.0.2357.93 (na Android), Opera Mini 10.0 (na Android),
        domyślna przeglądarka Android, – iOS w wersji co najmniej 7.0.

Użytkownik wyraża zgodą na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Usługodawcę następujących danych technicznych i technologicznych:

  1.   adres IP komputera Użytkownika,
  2.   wywołany adres internetowy (url),
  3.   adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na strony Portalu,
  4.   rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta,
  5.   innych informacji transmitowanych protokołem http.

Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcą na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Usługodawcą. Pliki te nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

§ 5

Wszelkie utwory rozpowszechnione na Portalu stanowią przedmiot praw autorskich Usługodawcy, podmiotów współpracujących z Usługodawcą bądź osób trzecich i podlegają ochronie przewidzianej przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Użytkownik może korzystać z rozpowszechnionych utworów wyłącznie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Użytkownik może korzystać z utworów rozpowszechnionych za pośrednictwem Serwisu wyłącznie w zakresie tzw. dozwolonego użytku (w tym własnego użytku osobistego), określonego w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności, Użytkownicy nie są uprawnieni do zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu ani też rozpowszechniania ww. materiałów lub ich części w inny sposób w celach o charakterze zarobkowym. Zwielokrotnianie, wprowadzanie do obrotu rozpowszechnianie ww. materiałów lub ich części w inny sposób możliwe jest wyłącznie w przypadku wyraźnego wskazania źródła pochodzenia materiałów tj. Portalu. Tłumaczenie, opracowanie, przetwarzanie materiałów możliwe jest wyłącznie na warunkach określonych przepisami prawa bądź po uzyskaniu pisemnej zgody Usługodawcy lub innej osoby, której przysługują autorskie prawa majątkowe do utworów. Wszelkie prawa do Portalu przysługują Usługodawcy.

§ 6

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność korzystania z Usług, jeśli jest ona spowodowana przyczynami leżącymi po stronie Użytkownika.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Portalu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji.

§ 7

Regulamin może ulec zmianie.

Użytkownik, który nie akceptuje zmian w Regulaminie powinien niezwłocznie zaprzestać z korzystania z Portalu i Usług.

§ 8

Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu lub świadczonych za jego pośrednictwem usług, należy kierować w formie pisemnej na adres Usługodawcy wskazany w § 1 ust. 2 regulaminu.

Reklamacja powinna wskazywać nieprawidłowości dot. funkcjonowania Portalu lub świadczonych za jego pośrednictwem Usług, dane osoby zgłaszającej reklamację umożliwiające skontaktowanie się z nią.

Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie po jej otrzymaniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

§ 9

Wszelkie uwagi, komentarze i pytania, dotyczące działania Portalu należy kierować na adres e-mailowy: office-pol@salveo-pharma.com lub zgłaszać listownie na adres Usługodawcy wskazany w § 1 ust. 2. regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie 20.02.2020 r.4